Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Zlatý kříž umístěného na webovém rozhraní www.lahudkyzlatykriz.cz od naší společnosti 
ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o., se sídlem Jungmannovo nám. č. 751/19, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 43005641, 
DIČ: CZ43005641, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4506 
Adresa pro doručování: ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o., Jungmannovo nám. č. 751/19, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1 
Telefonní číslo: +420 222 519 451 
Kontaktní e-mail: info@lahudkyzlatykriz.cz

 1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

  Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

    – má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

    – je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

    – vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Vadou se v případě potravinářských výrobků rozumí především zkažená či poškozená potravina.

 2. Jaká je záruční doba?

  U zboží, které podléhá rychlé zkáze, trvá záruční doba do data spotřeby uvedeného na výrobku nebo na webovém rozhraní.

 3. Jaká práva z vadného plnění máte?

  V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, máte právo na to, abychom bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedli do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle Vašeho požadavku buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, můžete požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit (tj. můžete požadovat vrácení peněz).

  Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

  Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

    – jste o vadě před převzetím věci věděli;

    – jste vadu sami způsobili;

    – uplynula záruční doba.

  Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

    – opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;

    – vady způsobené nesprávným užíváním zboží nebo nesprávným skladováním.

  U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

  Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, která bude zapříčiněna neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 5. Jak postupovat při reklamaci?

  Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.

  Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

    – pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně.

    – reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu nebo na adresu našeho sídla. Není-li doručení zboží s ohledem na jeho povahu možné, můžete zaslat pouze zdokumentovanou vadu.

  Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

  Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

  Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

  V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.7. 2015.