Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu ZLATÝ KŘÍŽ umístěného na webovém rozhraní www.lahudkyzlatykriz.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností
ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o., se sídlem Jungmannovo nám. č. 751/19, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 43005641, 
DIČ: CZ43005641, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4506 
Adresa pro doručování: ZLATÝ KŘÍŽ spol. s r.o., Jungmannovo nám. č. 751/19, Praha 1 – Nové Město, 110 00 Praha 1 
Telefonní číslo: +420 222 519 451 
Kontaktní e-mail: info@lahudkyzlatykriz.cz 
jako prodávajícím 
a Vámi jako kupujícím

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Kupní smlouvou se zavazujeme dodat Vám lahůdkářské výrobky či jiné obdobné zboží (dále jen „zboží“) uvedené v objednávce, a Vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu uvedenou v objednávce. Náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby Vám budou sděleny individuálně, a to ještě před závazným potvrzením objednávky. Vezměte na vědomí, že náklady na belení zboží nelze v některých případech přesně určit dopředu, a budou Vám tedy sděleny dodatečně či až při převzetí zboží.

   Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete. 

  2. Vztahuje se kupní smlouva pouze na zboží?

  3. Jako kupní smlouva (nebo jenom „smlouva“) se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek.

  4. Je kupní smlouva spotřebitelskou smlouvou?

   O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

  5. Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?

   Jako spotřebitel máte především právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní).

  6. Čím se řídí náš právní vztah?

   Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:

    – těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;

    – Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

    – Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některédalší vztahy související s využíváním webového rozhraní;

    – podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

    – objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

   a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

    – zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);

    – zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem) – pouze v případě, že jste spotřebitelem.

   Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

  7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

   Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

   Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 2. KUPNÍ SMLOUVA

  1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?

   Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně jeho popisu. U každého zboží je uvedena cena včetně veškerých daní (DPH apod.). Prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.

  2. Jak podat objednávku?

   Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.

   Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob odběru či dodání zboží a Vaše kontaktní údaje (dodací a případně fakturační).

   Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

   Ještě před závazným potvrzením objednávky Vám sdělíme konkrétní výši nákladů na dodání zboží. Budete-li mít o dodání zboží zájem, objednávku potvrdíte.

   Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou objednávku můžeme odmítnout. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

  3. Kdy je tedy smlouva uzavřena?

   Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

   Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

  4. Můžete již odeslanou objednávku zrušit?

   Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí objednávky z naší strany podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi.

  5. Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?

   Ceny prezentovaného zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

   V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.

   Pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k potvrzení Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.

   Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením podle článku 2.3 těchto obchodních podmínek.

 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Jaké způsoby platby přijímáme?

   Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

    – v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v některé z našich provozoven nebo při dodání zboží na Vámi zvolenou adresu;

    – stravenkami při osobním odběru v některé z našich provozoven nebo při dodání zboží na Vámi zvolenou adresu.

   Vezměte prosím na vědomí, že při platbě stravenkami může být omezena částka, do které na stravenky vracíme hotovost.

  2. V jaké měně můžete platit?

   Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

 4. DODACÍ PODMÍNKY

  1. Jak můžete zboží odebrat?

   Zboží můžete osobně odebrat v některé z našich provozoven. Dále máte možnost zvolit dodání zboží na Vámi určené místo prostřednictvím našeho vlastního rozvozu.

  2. Jaké jsou náklady na dodání zboží?

   Aktuální náklady na dodání zboží a balení zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní.

   Ještě před závazným objednáním zboží Vám sdělíme konečnou cenu, která již náklady na zvolený způsob dodání zahrnuje. Vezměte na vědomí, že náklady na belení zboží nelze v některých případech přesně určit dopředu, a budou Vám tedy sděleny dodatečně či až při převzetí zboží.

  3. Kdy Vám zboží dodáme?

   Termín odběru, resp. dodání zboží vždy záleží na povaze zboží a jeho množství (počtu kusů).

   V rámci objednávky máte možnost zvolit datum a čas odběru, resp. dodání. Berte na vědomí, že některé druhy výrobků jsme schopni dodat v termínech uvedených na webovém rozhraní. Podrobnější informace jsou uvedeny na webovém rozhraní. O přesném termínu možnosti odběru nebo dodání zboží Vás budeme informovat.

   Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je Vám umožněn odběr, nebo kdy je zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z Vaší strany.

  4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

   Pokud je z důvodů na Vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  Informujeme Vás o tom, že vzhledem k tomu, že námi dodávané zboží spadá pod kategorii zboží, které podléhá rychlé zkáze podle § 1837 písm. e) občanského zákoníku, nemáte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

  Právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v zákonné 14 denní lhůtě Vám rovněž nenáleží, pokud Vám potraviny a další obdobné zboží dodáváme na Vámi určené místo (§ 1840 písm. g) občanského zákoníku).

 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

  Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?

   K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

   Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolním orgánem pro výrobky rostlinného původu je Státní zemědělská a potravinářská inspekce (http://szpi.gov.cz), pro výrobky živočišného původu Státní veterinární správa (http://eagri.cz/public/web/svs/portal/). Česká obchodní inspekce provádí kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

  2. Jak získám informace o případných alergenech a další informace o zboží?

   Poskytování informací se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům („nařízení“).

   Základní informace o skladování a spotřebě jsou k dispozici na webovém rozhraní. Plné znění informací o produktech podle nařízení Vám bude na požádání předloženo v provozovně či při dovozu zboží. Informace Vám poskytneme i na základě Vaší telefonické žádosti.

  3. Co byste ještě měli vědět?

   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá komunikace související se smlouvou mezi námi probíhá v telefonicky nebo v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

   V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2017